Tạp chí Đại học Cửu Long, S. 6 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Xây dựng hệ thống sản xuất nước uống tinh khiết cho trường Đại học Cửu Long

ThS. Nguyễn Hồng Thanh, ThS. Trần Ngọc Điệp

Tóm tắt


Với mục đích xây dựng hệ thống sản xuất nước uống tinh khiết cho trường Đại học Cửu Long để phục vụ nhu cầu nước uống cho cán bộ, giảng viên, công nhân viên và sinh viên của trường. Cách tiếp cận là khảo sát nhu cầu sử dụng nước uống tinh khiết của cán bộ, giảng viên, công nhân viên và sinh viên của trường và chi phí đầu tư xây dựng của 12 cơ sở sản xuất.  

Kết quả nghiên cứu cho thấy: để đáp ứng nhu cầu sử dụng nước uống của cán bộ, giảng viên, công nhân viên và sinh viên thì cần sản xuất nước uống tinh khiết ở dạng thùng 21 lít chất lượng và tiện dụng. Nguồn nhân lực từ 7 đến 10 người, nguồn nước phục vụ cho việc sản xuất là nước sinh hoạt. Diện tích mặt bằng xây dựng nhà xưởng là từ 40 đến 400 m². Trong đó, diện tích cần thiết để bố trí thiết bị sản xuất là từ 20 đến 188 m² và diện tích kho chứa sản phẩm, kho chứa bao bì từ 10 đến 200m². Tổng chi phí mở nhà máy sản xuất nước đóng chai (quy mô nhỏ) tại Trường Đại học Cửu Long là từ 223.000.000 đến 827.000.000 VNĐ.

Từ khóa: nước uống tinh khiết, xây dựng, hệ thống, sản xuất, Đại học Cửu Long.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Cửu Long. ISSN: 2354-1423