Tạp chí Đại học Cửu Long, S. 7 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nhiều trường nghĩa biểu vật, chuyển trường nghĩa biểu vật trong thơ Nôm Hồ Xuân Hương

Đào Duy Tùng

Tóm tắt


Bài viết phân tích, chỉ ra các trường nghĩa biểu vật và sự chuyển trường nghĩa biểu vật trong văn bản thơ Nôm Hồ Xuân Hương. Qua đó, bài viết chỉ ra ngôn phong, thế giới quan, nhân sinh quan của nhà thơ.

Từ khóa: trường nghĩa biểu vật, chuyển trường nghĩa biểu vật, thơ Nôm Hồ Xuân Hương. 


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Cửu Long. ISSN: 2354-1423