Tạp chí Đại học Cửu Long, S. 7 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Thực trạng phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Ninh trong những năm gần đây

ThS. Khổng Văn Thắng

Tóm tắt


Công nghiệp tỉnh Bắc Ninh trong những năm gần đây đã đạt tốc độ tăng trưởng nhanh, chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo ngành, theo thành phần kinh tế và theo lãnh thổ đang diễn ra mạnh mẽ theo xu hướng tích cực. Tuy nhiên, chất lượng phát triển công nghiệp của Tỉnh chưa cao; vì vậy, việc đánh giá những thành tựu và hạn chế của quá trìnhphát triển công nghiệp để đưa ra những giải pháp hợp lí nhằm thúc đẩy công nghiệp tỉnh Bắc Ninh phát triển nhanh mạnh, đáp ứng yêu cầu của thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa là cần thiết.

Từ khoá: Bắc Ninh, công nghiệp, doanh nghiệp.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Cửu Long. ISSN: 2354-1423