Tạp chí Đại học Cửu Long, S. 7 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Xây dựng Website kê khai giờ giảng online cho cán bộ - giảng viên trường Đại học Cửu Long

ThS. Nguyễn Thị Hồng Nhung, ThS. Trần Kim Nên, Hồ Minh Luân

Tóm tắt


Hiện nay, với sự phát triển mạnh mẽ của Internet nói chung và Website nói riêng. Phần mềm mã nguồn mở  ngày càng được sử dụng rộng rãi để xây dựng các ứng dụng web. Đề tài sẽ nghiên cứu cách triển khai ứng dụng với công nghệ mã nguồn mở PHP và phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu MySQL vào việc xây dựng Website kê khai giờ giảng cho giảng viên trường Đại Học Cửu Long, nhằm hỗ trợ cho việc quản lý giảng viên, giờ giảng, công tác tính giờ phụ trội cho giảng viên trong trường Đại học Cửu Long được chính xác, thuận tiện và nhanh chóng hơn.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Cửu Long. ISSN: 2354-1423