Tạp chí Đại học Cửu Long, S. 7 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Đánh giá hiệu quả của một số hoạt chất trừ sâu đối với bọ trĩ (scirtothrips dorsali hood) và sâu ăn tạp (spodoptera litura fabricius) hại sen (nulumbo nucifera gaertn)

ThS. Nguyễn Quốc Thái, Huỳnh Phước Sang

Tóm tắt


Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá hiệu quả của một số hoạt chất trừ sâu trong điều kiện phòng thí nghiệm và nhà lưới  với 2 đối tượng dịch hại quan trọng trên sen là bọ trĩ và sâu ăn tạp. Đối với bọ trĩ, cả 6 hoạt chất thuốc trừ sâu gồm abamectin, dầu khoáng, emamectin benzoate, imidacloprid, oxymatrine và pymetrozine đều có hiệu quả cao trong thử  nghiệm điều kiện phòng thí nghiệm. Hơn nữa, imidacloprid, pymetrozine và emamectin benzoate đạt hiệu quả phòng trị bọ trĩ đến trên 70% ở điều kiện nhà lưới. Bên cạnh đó, emamectin, benzoate, abamectin, imidacloprid và nấm xanh M. anisopliae có khả năng diệt sâu ăn tạp cao hơn vi khuẩn B. thuringiensis var, kurstaki, buprofezin và dầu khoáng (đạt trên 65% ở điều kiện nhà lưới).

Từ khóa: hoạt chất trừ sâu, sen, bọ trĩ, sâu ăn tạp


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Cửu Long. ISSN: 2354-1423