Tạp chí Đại học Cửu Long, S. 7 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Đánh giá hiệu quả của một số loại chất thải làm nguyên liệu trong sản xuất trùn quế

Nguyễn Văn Thiện, ThS. Nguyễn Hoàng Anh

Tóm tắt


Kết quả khảo sát bốn loại chất thải tươi (phân bò, phân dê, xác cơm dừa và xác đậu nành) cho thấy trùn quế ăn được các loại thức ăn phân bò tươi, phân dê tươi và xác cơm dừa nhưng không ăn được xác đậu nành tươi.

Kết quả thí nghiệm với các loại thức ăn cho thấy trùn quế ăn phân dê và khi phối trộn phân dê với xác cơm dừa (1 :1) sẽ tăng sinh khối trùn và khối lượng phân trùn cao nhất, phân trùn quế từ phân dê có hàm lượng chất hữu cơ cao nhất. Trùn ăn phân dê cho phân trùn có hàm lượng N hữu hiệu cao nhất (NH4+: 83,3 mg/kg; NO3: 365,6 mg/kg). Trùn ăn phân bò thì cho phân có hàm lượng P hữu hiệu và k hữu hiệu cao nhất (%P2O5: 1,062; %K2O: 1,206).

Từ khóa: Trùn quế, phân bò, phân dê, xác cơm dừa


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Cửu Long. ISSN: 2354-1423