Tạp chí Đại học Cửu Long, S. 7 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Đánh giá hiệu quả của pheromone sinh dục ngài cái sâu kéo màng, hellula undalis (lepidoptera: crambidae) tại vùng đồng bằng sông Cửu Long

ThS. Trần Thanh Thy, PGS.TS Lê Văn Vàng, Nguyễn Thành Tuyên, Nguyễn Hữu Minh Tiến

Tóm tắt


Trong đánh giá ngoài đồng, mồi pheromone tổng hợp đã cho hiệu quả hấp dẫn đối với ngài H. undalis, nhưng ở mức độ thấp. Hợp chát Z3,Z6,Z9-23:H (T23 ) khi được thêm vào mồi ở tỷ lệ 20% đã làm gia tăng có ý nghĩa số lượng ngài đực vào bẫy.

Mồi pheromone giới tính của ngài H. undalis khi được thêm vào T23 ở nồng độ 0,5 mg/tuýp Aldrich hay ống cao su non cho hiệu quả cao và cần thay mới mồi sau 4 tuần đặt bẫy.

Từ khóa: Pheromone sinh dục, quản lý tổng hợp, sâu kéo màng.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Cửu Long. ISSN: 2354-1423