Tạp chí Đại học Cửu Long, S. 8 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Phân tích chuỗi cung ứng ngành gạo: trường hợp gạo từ cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

ThS. Trần Hồng Đan Yến, PGS.TS Bùi Văn Trịnh

Tóm tắt


Mục tiêu của nghiên cứu là phân tích thực trạng chuỗi cung ứng ngành hàng gạo: trường hợp gạo từ cánh đồng lớn (CĐL) trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Kết quả nghiên cứu cho thấy, bước đầu hoạt động của chuỗi mang lại một số hiệu quả đáng kể, sản xuất tập trung, chi phí sản xuất giảm, tạo ra lúa hàng hóa chất lượng cao, ổn định. Tuy nhiên, các tác nhân trong chuỗi thiếu sự liên kết, đầu ra chưa được đảm báo, chủ yếu bán cho thương lái, là những nguyên nhân làm cho chuỗi hoạt động không mang lại hiệu quả như kỳ vọng. Từ đó đề xuất một số giải pháp đối với từng tác nhân chính tham gia trong chuỗi để thúc đẩy hoàn thiện hơn chuỗi cung ứng cho ngành hàng gạo từ cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Từ khóa: Chuỗi cung ứng, cánh đồng lớn, ngành hàng gạo.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Cửu Long. ISSN: 2354-1423