Tạp chí Đại học Cửu Long, S. 8 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Đánh giá các chỉ tiêu sinh học của cỏ Vetiver(VetiveriaZizanioidesL) trong việc xử lý nước xả ao nuôi cá tra (Pangasianodon Hypophthalmus)

KS. Huỳnh Cảnh Thanh Lam, KS. Trần Thảo Vy, KS. Nguyễn Trường Thọ, PGS.TS Lê Anh Tuấn, PGS.TS Trương Hoàng Đan

Tóm tắt


Nghiên cứu sử dụng cỏ Vetiver ( Vetiveria zizanioides L) là đối tượng được kì vọng có khả năng loại bỏ chất ô nhiễm có trong nước xả ao nuôi cá Tra và được bố trí thí nghiệm ngoài thực địa mô phỏng đất ngập nước kiến tạo chảy ngầm phương nằm ngang. Sau mười hai chu kỳ (84 ngày), nghiên cứu tính toán được khả năng hấp thụ đạm (N) đạt tối đa (19,3%) ở vị trí có Vetiver có khối lượng tươi trung bình là 104,26 g với chiều dài (rễ và thân lá) trung bình là 125,79 cm; khả năng hấp thụ lân (P) đạt tối đa (23,42) ở vị trí cỏ Vetiver có khối lượng trung bình là 99,14 g với chiều dài (rễ và thân lá) trung bình là 119,6 cm trong thời gian hấp thụ nước xả ao nuôi cá Tra. Nghiên cứa tiếp theo có thể đánh giá các chỉ tiêu sinh học của loại thực vật ngập nước khác và so sánh khả năng hấp thụ đạm (N) và lân (P) ở cùng đơn vị sinh khối với cỏ Vetiver.

Từ khóa: Đất ngập nước kiến tạo chảy ngầm phương nằm ngang, sinh khối, cỏ Vetiver; đạm (N), lân (P), nước xả ao nuôi cá Tra.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Cửu Long. ISSN: 2354-1423