Tạp chí Đại học Cửu Long, S. 9 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nhìn lại sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Lê Trọng Hưng

Tóm tắt


Phát hiện ra sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là một trong những cống hiến vĩ đại của C.Mác. Trong tác phẩm Tuyên ngôn của Đảng Cộng Sản, C.Mác và Ph.Ăngghen chỉ rõ: giai cấp tư sản không những đã rèn ra vũ khí mà còn tạo ra những người sử dụng vũ khí để tự chống lại mình. Điều đó có nghĩa, sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sản hiện đại là tất yếu khách quan. Hơn 160 năm qua kẻ thù của chủ nghĩa Mác luôn xuyên tạc, phủ nhận các quan điểm của chủ nghĩa duy vật lịch sử, trong đó có vấn đề “sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân”. Vi vậy, bảo vệ quan của C.Mác về “sứ mệnh lịch sử thế giới của giai cấp vô sản” là hòn đá thử vàng để phân biệt đâu là người marxist chân chính, đâu là người cộng sản giả danh.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Cửu Long. ISSN: 2354-1423