Tạp chí Đại học Cửu Long, S. 9 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Những vấn đề đang đặt ra đối với ngành công nghiệp phục vụ nông nghiệp khu vu7c45 Tây Nam Bộ

Trịnh Xuân Thắng

Tóm tắt


Việc chỉ ra những bất cập trong ngành công nghiệp phục vụ nông nghiệp ở khu vực Tây Nam Bộ là rất cần thiết để vùng có những giải pháp phù hợp tháo gỡ khó khăn đưa ngành công nghiệp phục vụ nông nghiệp phát triển. Vì vậy, bài viết sẽ chỉ ra những vấn đề đang đặt ra đối với ngành công nghiệp phục vụ nông nghiệp ở khu vực Tây Nam Bộ về vốn, công nghệ, thị trường, nhân lực, thương hiệu, nguyên liệu, liên kết... Bài viết cũng tìm các nguyên nhân dẫn đến những hạn chế trong phát triển ngành công nghiệp phục vụ nông nghiệp khu vực Tây Nam Bộ như công tác quy hoạch, các chính sách hỗ trợ, công tác đào tạo nhân lực, những yếu kém từ chính trong người nông dân và doanh nghiệp...


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Cửu Long. ISSN: 2354-1423