Tạp chí Đại học Cửu Long, S. 9 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nghiên cứu sản xuất meo nấm cốc lớn (Clitocybe maxiam)

Phạm Xuân Phong

Tóm tắt


Nấm cốc lớn là một loại nấm ăn có màu nâu sáng. Quả thể mới xuất hiện có dạng hình que, sau đó phân hóa thành dạng mũ. Nghiên cứu được tiến hành nhằm chuẩn hóa quá trình sản xuất meo nấm cốc lớn. Kết quả thí nghiệm chỉ ra rằng tơ nấm phát triển tốt nhất trên môi trường chứa 2 g yeast extract + 2 g pepton + 0,5 g MgSO4 + 15 g glucose + 1,5 mg thiamim; pH tối ưu là 6. Trên môi trường này hệ sợi nấm phát triể nhanh (0,61 cm/ngày). Trên cơ chất lúa bổ sung 0,5% cám bắp và 0,5% CaCO3 thì phù hợp cho hệ sợi nấm phát triển. Sợi nấm ăn giáp bịt meo vào ngày thứ 27 sau khi cấy (0,32 cm/ngày).

Từ khóa: Nấm cốc lớn, sợi nấm, meo nấm


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Cửu Long. ISSN: 2354-1423