Tạp chí Đại học Cửu Long, S. 10 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nghiên cứu quá trình công nghiệp hóa tác động đến biến động dân số - lao động theo địa lý tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 1997 – 2016

Khổng Văn Thắng

Tóm tắt


Sau hơn 20 tái lập tỉnh nhất là 10 năm trở lại đây, do ảnh hưởng của công nghiệp hóa, dân số - lao động tỉnh Bắc Ninh có những biến động đáng kể về quy mô, gia tăng dân số và phân bố dân cư. Bài viết đề cập những tác động của công nghiệp hóa đến biến động dân số-lao động tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 1997 – 2016, từ đó đề xuất một số giải pháp phát triển dân số- lao động tỉnh Bắc Ninh trong thời gian tới.

Từ khóa: Bắc Ninh; dân số; lao động; công nghiệp hóa


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Cửu Long. ISSN: 2354-1423