Tạp chí Đại học Cửu Long, S. 10 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Quy hoạch không gian vùng phát triển kinh tế xã hội tỉnh An Giang

Nguyễn Chí Hải

Tóm tắt


An Giang là tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long, có vị trí địa lý thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội. Với những lợi thế vốn có, bài viết chỉ ra quy hoạch tỉnh An Giang có thể chia thành 4 không gian vùng, gồm: vùng phát triển kinh tế Trung tâm, vùng phát triển Nông - Lâm - Thủy sản, vùng phát triển kinh tế Biên giới, vùng tuyến Du lịch. Từ đó, đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả của không gian vùng, đảm bảo cho sự phát triển bền vững của tỉnh An Giang.

Từ khóa: quy hoạch không gian vùng, tỉnh An Giang, phát triển bền vững, phát triển kinh tế - xã hội.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Cửu Long. ISSN: 2354-1423