Tạp chí Đại học Cửu Long, S. 10 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Thực trạng quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên trường Đại học Cửu Long

Nguyễn Thị Kim Cương

Tóm tắt


Hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên ở trường đại học là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và cơ bản của giảng viên. Vì thế, nghiên cứu về hoạt động quan trọng này luôn thu hút các học giả, các nhà quản lý giáo dục ở các viện, các trường đại học không chỉ ở các nước trên thế giới mà tất nhiên là còn ở các viện, các trường đại học của Việt Nam.

Với sự phát triển nhanh chóng của đất nước như hiện nay, đánh giá một cách khách quan thì đội ngũ cán bộ khoa học nói chung, lực lượng giảng viên tại trường Đại học Cửu Long  nói riêng vẫn chưa đáp ứng hết yêu cầu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đại học (cả về số lượng và chất lượng) để đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của xã hội. Để hoạt động nghiên cứu khoa học chuyển biến sâu về mặt chất lượng thì cần phải có bước chuyển mình mạnh mẽ hơn nữa không những chỉ trong nhận thức mà phải được chuyển hóa bằng hành động của mỗi cá nhân và đơn vị trong toàn trường, trong đó công tác quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học là một trong những yếu tố cơ bản mà mỗi nhà trường cần quan tâm.

Từ khóa: Nghiên cứu khoa học, quản lý công tác nghiên cứu khoa học, phát triển giáo dục, trường Đại học Cửu Long.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Cửu Long. ISSN: 2354-1423