Tạp chí Đại học Cửu Long, S. 10 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Đánh giá hoạt lực của cao sen (nelumbo nucifera gaertn) trên vi khuẩn Escherichia coli gây tiêu chảy heo con trong phòng thí nghiệm

Đặng Thị Mỹ Tú, Nguyễn Anh Thi

Tóm tắt


        Bệnh tiêu chảy là một trong những bệnh xảy ra thường xuyên trên heo con. Bệnh do nhiều nguyên nhân gây ra, đáng quan tâm là do vi khuẩn E. coli. Chúng tôi tiến hành khảo sát trên 136 heo con theo mẹ tại hai cơ sở chăn nuôi thuộc huyện Long Hồ, có 78 heo con bị tiêu chảy chiếm tỷ lệ 57,35%. Bằng phương pháp nuôi cấy, phân lập và định danh vi khuẩn E. coli từ 46 mẫu phân heo con tiêu chảy được thu thập, kết quả cho thấy tỷ lệ nhiễm E. coli trên mẫu phân tiêu chảy là 100%, mật số trung bình là 140,95 x 106 CFU/gram phân. Kiểm tra tính nhạy cảm của E. coli đối với kháng sinh bằng phương pháp kháng sinh đồ cho thấy chúng nhạy cảm với Norfloxacin (60,00%) và Enrofloxacin (50,00%), đề kháng lại kháng sinh Streptomycin (60,00%) và Florfenicol (50,00%).  Các bộ phận khác nhau của cây sen được ly trích bằng dung môi ethanol tạo cao sen. Cao sen sau khi ly trích được sử dụng để khảo sát khả năng kháng lại vi khuẩn E. coli bằng phương pháp Kirby-Bauer (Bauer et al., 1959; Bauer et al., 1966; Hudzicki, 2014). Thí nghiệm được bố trí 3 nghiệm thức: NT1: cao lá sen non, NT2: cao lá bánh tẻ, NT3: cao gương sen, ĐC (-): nghiệm thức đối chứng (-) không có cao sen và ĐC (+): nghiệm thức đối chứng (+) - amoxcixillin. Kết quả cho thấy hiệu quả kháng khuẩn của NT1, NT2, NT3 ở 128µg/ml có giá trị lần lượt là 25.5 ± 0.33; 14.6 ± 0.18; 7.0 ± 0.81. Khả năng kháng khuẩn của cao lá sen non thấp hơn so với kháng sinh thương mại amoxicillin (MIC = 64µg/ml).

Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Cửu Long. ISSN: 2354-1423