Tạp chí Đại học Cửu Long, S. 10 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Phân lập một số dòng vi tảo biển dị dưỡng có khả năng sản xuất carotenoid ở vùng biển Cà Mau

Lê Bích Tuyền, Huỳnh Kim Yến

Tóm tắt


        Carotenoid là chất chống oxi hóa mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe con người. Nghiên cứu này được tiến hành nhằm tìm ra những dòng vi tảo biển dị dưỡng có khả năng sản xuất carotenoid với hàm lượng cao. Kết quả cho thấy, năm dòng vi tảo được phân lập từ các mẫu lá và nước ở vùng biển Cà Mau đều có chứa carotenoid. Sau khi tiến hành ly trích carotenoid bằng hai loại dung môi acetone 90% và ethanol 90% thì hai dòng D5, D6 đều có hàm lượng carotenoid tổng số rất cao. Trong đó, dòng D5 có hàm lượng carotenoid tương ứng với hai loại dung môi lần lượt là 3017 µg/kg trọng lượng khô; 7569 µg/kg trọng lượng khô. Dòng D6 có hàm lượng carotenoid tương ứng với hai loại dung môi lần lượt là 4769 µg/kg trọng lượng khô; 3760 µg/kg trọng lượng khô.

Từ khóa: Carotenoid, vi tảo, phân lập.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Cửu Long. ISSN: 2354-1423