Tạp chí Đại học Cửu Long, S. 11 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Thực trạng giao dịch công cụ phái sinh tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Nguyễn Trọng Nghiệp, Nguyễn Hoàng Thanh Trúc, Huỳnh Minh Đoàn, Thái Thanh Thu, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Lê Thị Xuyến

Tóm tắt


Mục tiêu nghiên cứu là tìm hiểu về thực trạng giao dịch công cụ phái sinh tại các ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay. Số liệu được thu thập từ báo cáo thường niên của 6 ngân hàng: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam, Ngân hàng TMCP Á Châu, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam trong thời gian từ năm 2009 đến năm 2017 để thấy được doanh số giao dịch của các sản phẩm phái sinh. Từ đó đánh giá những điểm đạt được và những hạn chế về thực trạng giao dịch công cụ phái sinh tại các ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Cửu Long. ISSN: 2354-1423