Tạp chí Đại học Cửu Long, S. 11 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Năng lực nhà giáo đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo hiện nay

Võ Thị Phiến, Huỳnh Thanh Danh

Tóm tắt


Bài viết đề cập các cơ sở, phương thức, mô hình đào tạo nhà giáo. Hệ thống năng lực nghề nghiệp của nhà giáo đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Những vấn đề cơ bản trong đào tạo và rèn luyện năng lực nhà giáo. Những việc làm cụ thể của cơ sở đào tạo sư phạm, cơ quan quản lý giáo dục và nhà trường phổ thông trong đào tạo và rèn luyện năng lực nhà giáo.

Từ khóa: đổi mới, năng lực nhà giáo.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Cửu Long. ISSN: 2354-1423