Tạp chí Đại học Cửu Long, S. 11 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Vận dụng cặp phạm trù nguyên nhân - kết quả phân tích vấn đề ô nhiễm môi trường ở Việt Nam

Trần Bảo Nguyên, Đường Huyền Trang

Tóm tắt


Bảo vệ môi trường là một vấn đề trước mắt và có ý nghĩa to lớn cho sự phát triển bền vững và tương lai của nhân loại. Bài báo dựa trên mối quan hệ “nguyên nhân - kết quả ”, tập trung vào phân tích các nguyên nhân gây suy thoái môi trường và chỉ ra các vấn đề tai hại do ô nhiễm môi trường. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng các yếu tố tự nhiên, sự thiếu ý thức của con người trong sản xuất và sinh hoạt, những tàn tích từ chiến tranh để lại chính những nguyên nhân chủ yếu gây ra ô nhiễm môi trường. Và theo quy luật, môi trường ô nhiễm sẽ tác động trở lại con người, chúng ta sẽ phải đứng trước các nguy cơ về sức khỏe, sự thiếu hụt tài nguyên, thiệt hại nặng về kinh tế, đất nước chậm phát triển. Từ đó, các giải pháp của vấn đề gây ra ô nhiễm môi trường có thể được đưa ra và thảo luận.

Từ khóa: Bảo vệ, Kết quả, Mối quan hệ, Môi trường, Ô nhiễm, Nguyên nhân.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Cửu Long. ISSN: 2354-1423