Tạp chí Đại học Cửu Long, S. 11 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Thực trạng quản lý việc kiểm tra, đánh giá hoạt động học tập của sinh viên trong đào tạo theo học chế tín chỉ tại Trường đại học Cửu Long

Lê Thị Bích Phượng

Tóm tắt


Đào tạo nhân lực trình độ cao, bồi dưỡng nhân tài, phát triển phẩm chất và năng lực tự học, tự làm giàu tri thức, sáng tạo của người học là vấn đề quan trọng cấp thiết trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo Việt Nam. Trên cơ sở phân tích, đánh giá kết quả khảo sát của cán bộ quản lý, giảng viên và sinh viên tại trường, bài viết cung cấp những thông tin xác thực, tin cậy về thực trạng quản lý việc kiểm tra, đánh giá hoạt động học tập của sinh viên trong đào tạo theo học chế tín chỉ tại Trường Đại học Cửu Long, góp phần phát huy những mặt mạnh của trường theo định hướng đổi mới giáo đục toàn diện và khắt phục những hạn chế, yếu kém đang tồn tại.

Từ khóa: quản lý, kiểm tra, đánh giá, hoạt động học tập, học chế tín chỉ, trường Đại học Cửu Long.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Cửu Long. ISSN: 2354-1423