Tạp chí Đại học Cửu Long, S. 11 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Thực trạng quản lý hoạt động giảng dạy của giảng viên ở Trường Đại học Cửu Long

Phạm Quốc Trường

Tóm tắt


Nghiên cứu phân tích, đánh giá về thực trạng quản lý hoạt động giảng dạy ở trường Đại học Cửu Long. Sử dụng phương pháp điều tra, khảo sát bằng bảng hỏi đến Cán bộ quản lý, Giảng viên và Sinh viên về các hoạt động giảng dạy tại Trường Đại học Cửu Long. Dữ liệu khảo sát được thống kê, xử lý và phân tích từng hoạt động, qua đó chỉ ra rằng thực trạng quản lý hoạt động giảng dạy của giảng viên ở Trường Đại học Cửu Long có những ưu điểm và hạn chế nhất định. Từ đó, đưa ra các biện pháp quản lý hoạt động giảng dạy thích hợp góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường.

Từ khóa: trường Đại học Cửu Long, thực trạng, quản lý, chất lượng, giảng dạy.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Cửu Long. ISSN: 2354-1423