Tạp chí Đại học Cửu Long, S. 11 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Phát triển đội ngũ trưởng bộ môn ở Trường Đại học Cửu Long

Trần Quang Thái

Tóm tắt


Bài viết tập trung nghiên cứu về tầm quan trọng và sự cần thiết phải phát triển đội ngũ Trưởng Bộ môn, đồng thời trên cơ sở nghiên cứu những thực trạng của đội ngũ Trưởng Bộ môn ở Trường Đại học Cửu Long hiện nay. Từ đó, đưa ra những biện pháp cần thiết để phát triển đội ngũ Trưởng Bộ môn ở Trường Đại học Cửu Long.

Từ khóa: biện pháp, đội ngũ, phát triển, Trưởng Bộ môn, Trường Đại học Cửu Long.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Cửu Long. ISSN: 2354-1423