Chi tiết về Tác giả

Phước Sang, Huỳnh

  • S. 7 (2017) - BÀI BÁO
    Đánh giá hiệu quả của một số hoạt chất trừ sâu đối với bọ trĩ (scirtothrips dorsali hood) và sâu ăn tạp (spodoptera litura fabricius) hại sen (nulumbo nucifera gaertn)
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Đại học Cửu Long. ISSN: 2354-1423