Chi tiết về Tác giả

Đỗ Minh Luân, Kiều

  • S. 11 (2018) - BÀI BÁO
    Khảo sát và đánh giá hiện trạng nguồn phân bò tại huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
    Tóm tắt  PDF
  • S. 12 (2018) - BÀI BÁO
    Năng lượng sinh khối ở Việt Nam và đề xuất hướng phát triển
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Đại học Cửu Long. ISSN: 2354-1423