Chi tiết về Tác giả

Văn Vàng, PGS.TS Lê

  • S. 7 (2017) - BÀI BÁO
    Đánh giá hiệu quả của pheromone sinh dục ngài cái sâu kéo màng, hellula undalis (lepidoptera: crambidae) tại vùng đồng bằng sông Cửu Long
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Đại học Cửu Long. ISSN: 2354-1423