Chi tiết về Tác giả

Xuân Đào, ThS. Đặng

  • S. 5 (2017) - BÀI BÁO
    Khảo sát quy trình công nghệ chế biến khô cá lóc tẩm gia vị ăn liền
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Đại học Cửu Long. ISSN: 2354-1423