Chi tiết về Tác giả

PHẠM ĐỨC TƯỜNG, ThS. BÙI

  • S. 1 (2016) - BÀI BÁO
    Khả năng kháng chấn của bể chứa bằng chất lỏng có xét tương tác chất lỏng – thành bể
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Đại học Cửu Long. ISSN: 2354-1423