Chi tiết về Tác giả

Xuân Thắng, Trịnh

  • S. 9 (2017) - BÀI BÁO
    Những vấn đề đang đặt ra đối với ngành công nghiệp phục vụ nông nghiệp khu vu7c45 Tây Nam Bộ
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Đại học Cửu Long. ISSN: 2354-1423