Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hải Phòng: Chuyên san Giáo dục - Xã hội- Nhân văn, S. 37 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

HIỆU QUẢ CHUYỂN GIAO TIẾN BỘ KỸ THUẬT TRONG THỰC HIỆN DỰ ÁN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP CẤP HUYỆN NĂM 2018 TẠI HẢI PHÒNG

Trần Nam Trung

Tóm tắt


Năm 2018, Trường Đại học Hải Phòng được Sở Khoa học và công nghệ thành phố Hải Phòng giao nhiệm vụ chuyển giao công nghệ dự án ứng dụng khoa học công nghệ (KHCN) cấp huyện tại xã Đồng Thái, huyện An Dương. Kết quả của dự án này là mô hình điểm trong việc ứng dụng KHCN để sản xuất nông nghiệp, mang lại hiệu quả kỹ thuật, kinh tế, xã hội, môi trường trong tiến trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng gia tăng giá trị sản xuất, nâng cao đời sống nông dân. Bài báo là kết quả của dự án ứng dụng KHCN cấp huyện năm 2018 "Xây dựng mô hình sản xuất hoa Tulip (Tulipa) chất lượng cao tại xã Đồng Thái, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng" do Trường Đại học Hải Phòng là đơn vị chuyển giao KHCN.  

Toàn văn: PDF