Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hải Phòng: Chuyên san Giáo dục - Xã hội- Nhân văn, S. 37 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

TÍCH HỢP “KỸ NĂNG THẾ KỶ 21” VÀO HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ CÁC HỌC PHẦN CHUYÊN NGÀNH NGÔN NGỮ CHO SINH VIÊN TIẾNG ANH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG

Đinh Minh Thu

Tóm tắt


"Kỹ năng thế kỷ 21" được xác định và công bố bởi tổ chức The Partnership
of the 21st century (Đồng hành cùng thế kỷ 21) và đã được áp dụng rộng rãi tại các nước phát triển trên thế giới trong các cơ sở đào tạo, đặc biệt là đào tạo đại học và trong các tổ chức kinh tế, văn hóa xã hội khác. Ở Việt Nam, bộ kỹ năng này hiện nay không còn xa lạ. Sinh viên chuyên ngành ngôn ngữ Anh tại Trường Đại học Hải Phòng cần thiết được trang bị các kỹ năng này trong thời kỳ hội nhập. Nghiên cứu này trình bày cách tích hợp các "Kỹ năng thế kỷ 21" vào hoạt động kiểm tra đánh giá sinh viên trong các học phần ngôn ngữ tiếng Anh tại lớp học và kết quả đánh giá sơ bộ ý kiến của sinh viên khi sử dụng biện pháp đánh giá này. Tác giả chủ yếu sử dụng hai phương pháp khảo cứu tài liệu và khảo sát sinh viên để đạt mục đích nghiên cứu. Kết quả chính là bảng đánh giá các học phần chuyên ngành ngôn ngữ tích hợp các kỹ năng của thế kỷ 21 và phản hồi tích cực của sinh viên khi sử dụng bảng đánh giá này. Phương pháp tích hợp kỹ năng thông qua hoạt động đánh giá này không chỉ giới hạn tại các học phần hiện sử dụng mà có thể mở rộng ra với các học phần khác và các ngành khác trong và ngoài Trường Đại học Hải Phòng  

Toàn văn: PDF