Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hải Phòng: Chuyên san Giáo dục - Xã hội- Nhân văn, S. 37 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ĐỔI MỚI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KẾ TOÁN THEO CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGÀNH TRỌNG ĐIỂM CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG

Lương Khánh Chi, Nguyễn Thị Mỵ

Tóm tắt


Cách mạng công nghiệp 4.0 đang tác động mạnh mẽ đến quy trình công tác kế toán. Vì vậy, để người làm công tác kế toán được đào tạo đáp ứng yêu cầu thực tiễn, Trường Đại học Hải Phòng thực hiện điều chỉnh chương trình đào tạo nhằm đảm bảo liên kết giữa các yếu tố nhà trường - nhà quản lý - nhà doanh nghiệp. Đổi mới chương trình đào tạo ngành Kế toán theo hướng chiến lược phát triển ngành trọng điểm của Trường Đại học Hải Phòng phù hợp với khối kiến thức chung của ngành và kiến thức chuyên sâu; đổi mới đề cương chi tiết các học phần theo hướng phát huy được năng lực của người học, tăng thời lượng thực hành, tự học của sinh viên; ứng dụng hiệu quả mô hình phòng kế toán ảo trong đào tạo sinh viên chuyên ngành Kế toán; cải cách về tài liệu học tập và đổi mới phương pháp giảng dạy lấy người học làm trung tâm này phát huy tối đa tính tích cực, chủ động trong tiếp cận được bản chất vấn đề của sinh viên...  

Toàn văn: PDF