Journal of Economic Development, S. 194 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

FACTORS AFFECTING THE PURCHASE OF VOLUNTARY AUTOMOBILE INSURANCE

LÊ VĂN HUY, LÊ THỊ HƯƠNG GIANG

Tóm tắt


http://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=f471fcb2-cf73-4d25-9d1d-e4180f825e4aUniversity of Economics HCMC

JOURNAL OF ECONOMIC DEVELOPMENT

ISSN: 1859-1116