Journal of Economic Development, S. 194 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

MEASURING CONSUMER-BASED BRAND EQUITY OF BANKING SERVICES

HOÀNG THỊ PHƯƠNG THẢO, HOÀNG TRỌNG

Tóm tắt


http://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=51176282-1ee3-40e1-8e23-6c5a60c3d1d7University of Economics HCMC

JOURNAL OF ECONOMIC DEVELOPMENT

ISSN: 1859-1116