Journal of Economic Development, S. 192 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

CHOICES OF CROSS-LISTING DESTINATION FOR VIETNAM’S ENTERPRISES

LÊ THỊ LANH, NGUYỄN THỊ TÁM

Tóm tắt


http://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=9e24368d-e96c-47d3-9481-ce14b8a3006aUniversity of Economics HCMC

JOURNAL OF ECONOMIC DEVELOPMENT

ISSN: 1859-1116