Journal of Economic Development, S. 191 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

MIGRATION AND ECONOMIC DEVELOPMENT IN ĐÀ NẴNG CITY

BÙI QUANG BÌNH

Tóm tắt


http://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=ecbf3dd3-2fb6-4a6a-ae6e-3098dbe94e16University of Economics HCMC

JOURNAL OF ECONOMIC DEVELOPMENT

ISSN: 1859-1116