Journal of Economic Development, S. 191 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

FACTORS IMPINGING ON THE DEVELOPMENT OF TRADITIONAL CRAFT VILLAGE ENTERPRISES: THE CASE OF VẠN PH#C SILK VILLAGE

LÊ THỊ THÙY LINH, VŨ HOÀNG NAM, NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH

Tóm tắt


http://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=31d6b551-4608-466b-93c4-78599e25992bUniversity of Economics HCMC

JOURNAL OF ECONOMIC DEVELOPMENT

ISSN: 1859-1116