Journal of Economic Development, S. 188 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

PROTOTYPE TESTING FOR NEW WEDDING INVITATION CARD COLLECTION

HÀ NAM KHÁNH GIAO, NGUYỄN THÚY HÀ

Tóm tắt


http://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=3572b6ca-df20-4646-8f32-0cfc540f42fcUniversity of Economics HCMC

JOURNAL OF ECONOMIC DEVELOPMENT

ISSN: 1859-1116