Nghiên cứu Gia đình và Giới, S. 5 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Bạo lực gia đình đối với phụ nữ ở Việt Nam. Thực trạng, diễn tiến và nguyên nhân

Trần Thị Thanh Loan

Tóm tắt


Cuốn sách "Bạo lực gia đình đối với phụ nữ ở Việt Nam - thực trạng, diễn tiến và nguyên nhân" được xuất bản năm 2009 gồm 335 trang. Cuốn sách là kết quả nghiên cứu về bạo lực gia đình đối với phụ nữ ở Việt Nam, do Viện Gia đình và Giới thực hiện năm 2008, Nguyễn Hữu Minh và Trần Thị Vân Anh chủ biên

Toàn văn: PDF

Nghiên cứu Gia đình và Giới  ISSN: 1859-1361

VietnamJOL is supported by INASP