Nghiên cứu Gia đình và Giới, S. 3 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ảnh hưởng của một số nguồn lực trong việc hỗ trợ phụ nữ là nạn nhân của bạo lực gia đình

Vũ Thị Thanh

Tóm tắt


Bằng việc phân tích các tài liệu liên quan đến bạo lực gia đình ở một số nước trên thế giới, bài viết đề cập đến vai trò của các nguồn lực cá nhân và xã hội trong việc trợ giúp những phụ nữ là nạn nhân của bạo lực gia đình. Tác giả cho rằng, do phải đối mặt với nhiều cản trở khách quan và chủ quan, các nạn nhân khó có thể tiếp cận dễ dàng với các nguồn lực. Bởi vậy, việc phát triển và mở rộng các nguồn lực xã hội ngay tại cộng đồng là một điều cần thiết. Ngoài ra, các nạn nhân cũng cần được thông tin đầy đủ về các nguồn lực để có thể chủ động tìm kiếm sự trợ giúp và tự tin giải quyết tình trạng bạo lực gia đình và những hậu quả do nó gây ra


Toàn văn: PDF

Nghiên cứu Gia đình và Giới  ISSN: 1859-1361

VietnamJOL is supported by INASP