Nghiên cứu Gia đình và Giới, S. 2 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nghiên cưu gia đình từ quan điểm giới

Trần Thị Vân Anh

Tóm tắt


Bài viết giới thiệu một số kết quả nghiên cứu dựa trên việc vận dụng các khái niệm khác nhau của nghiên cứu giới. Các đóng góp chính từ cách tiếp cận này bao gồm việc nhìn nhận gia đình như một đơn vị có mâu thuẫn và tranh chấp về lợi ích. Từ đây, việc vận dụng các khái niệm như vị thế, vai trò giới, phân công lao động, bất bình đẳng giới đã góp phần chỉ ra những khía cạnh và vấn đề đa dạng của gia đình hiện nay, trong đó có những vấn đề như vị thế thấp của phụ nữ và ảnh hưởng của nó, sự chuyển biến vai trò giới và những mâu thuẫn trong việc thực hiện vai trò này, v.v. Đồng thời, từ cách tiếp cận này tác giả cũng giới thiệu những gợi ý về chính sách đối với gia đình hướng đến quan hệ bình đẳng và hài hòa về lợi ích giữa các thành viên


Toàn văn: PDF

Nghiên cứu Gia đình và Giới  ISSN: 1859-1361

VietnamJOL is supported by INASP