Nghiên cứu Gia đình và Giới, S. 2 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Phụ nữ nông thôn lao động xuất khẩu ở nước ngoài: Một số đặc điểm và hệ quả xã hội

Nguyễn Thị Thanh Tâm

Tóm tắt


Bài viết nêu lên những đặc điểm cơ bản của nữ lao động xuất khẩu và một số hệ quả tích cực cũng như tiêu cực của việc xuất khẩu lao động nữ. Kết quả cho thấy, đối với nhiều vùng nông thôn Việt Nam, xuất khẩu lao động nữ là chiến lược xóa đói giảm nghèo có hiệu quả và phần nào đóng góp cho sự thay đổi quan hệ phân công lao động theo giới theo chiều hướng tiến bộ hơn. Các hệ quả tiêu cực của xuất khẩu lao động nữ trên phạm vi quốc gia được nhóm gộp theo ba vấn đề , đó là vấn đề tuyển dụng, vấn đề bảo vệ quyền lợi của phụ nữ khi lao động ở nước ngoài và vấn đề xã hội khi họ hết hạn hợp đồng trở về.

 


Toàn văn: PDF

Nghiên cứu Gia đình và Giới  ISSN: 1859-1361

VietnamJOL is supported by INASP