Nghiên cứu Gia đình và Giới, S. 3 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Khả năng tham gia của phụ nữ dân tộc ít người: Nhìn từ góc độ nhóm "im lặng"

Nguyễn Trung Kiên

Tóm tắt


Nghiên cứu định tính này sử dụng cách tiếp cận lý thuyết từ cơ sở để khảo sát và xây dựng mô hình lý thuyết về khả năng tham gia của phụ nữ H’re và Kor vào Chương trình 135 giai đoạn II và Chương trình ISP tại các huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng hệ thống cung cấp thông tin tới người dân ở các huyện miền núi còn thiên nhiều về nam giơi; khả năng tiếp cận và lưu giữ thông tin, cũng như khả năng biểu hiện ý kiến của phụ nữ  H’re và Kor còn kém hơn so với nam giới; việc tham vấn ý kiến của phụ nữ từ phía chính quyền và Ban quản lý dự án chưa được chú ý. Nguyên nhân của tình trạng này xuất phát từ cả môi trường khách quan và từ chính người phụ nữ. Nghiên cứu này cũng cho rằng khả năng tham gia và tham vấn ý kiến của phụ nữ bị hạn chế sẽ có ảnh hưởng tới lợi ích của họ trong các chương trình/dự án ở địa phương


Toàn văn: PDF

Nghiên cứu Gia đình và Giới  ISSN: 1859-1361

VietnamJOL is supported by INASP