Nghiên cứu Gia đình và Giới, T. 18, S. 4 (2008)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nghị sự toàn cầu về vấn đề phụ nữ và bình đẳng giới - Lịch sử và hiện tại

Ngô Thị Tuấn Dung

Tóm tắt


Bài viết tập trung phân tích, khái quát về bối cảnh, đặc điểm chương trình nghị sự toàn cầu về vấn đề phụ nữ và thúc đẩy bình đẳng giới, nêu lên những vấn đề và thách thức đặt ra trong khoảng ba thập kỉ phát triển vừa qua

Toàn văn: PDF

Nghiên cứu Gia đình và Giới  ISSN: 1859-1361

VietnamJOL is supported by INASP