Nghiên cứu Gia đình và Giới, T. 19, S. 1 (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Bất bình đẳng giới giữa vợ và chồng trong gia đình nông thôn Việt Nam hiện nay (Qua khảo sát tại xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội)

Vũ Thị Thanh

Tóm tắt


Bài viết xem xét tình trạng bất bình đẳng giữa vợ và chồng trên hai góc độ là phân công lao động giữa vợ và chồng và quyền ra quyết định trong gia đình. Có khoảng cách khá lớn về mức độ thực hiện các công việc trong gia đình giữa vợ và chồng cũng như tình trạng bất bình đẳng giữa vợ và chồng trong việc đưa ra những quyết định quan trọng trong gia đình. Bài viết khẳng định ảnh hưởng của mô hình sống, số con trong gia đình và nghề nghiệp của vợ/chồng tới tình trạng bất bình đẳng giới ở địa bàn khảo sát nói riêng và nông thôn Việt Nam nói chung.

Toàn văn: PDF

Nghiên cứu Gia đình và Giới  ISSN: 1859-1361

VietnamJOL is supported by INASP