Nghiên cứu Gia đình và Giới, T. 19, S. 2 (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Một số yếu tố tác động đến mức độ hút thuốc của nam vị thành niên và thanh niên (Phân tích số liệu của Điều tra về tình dục và sức khoẻ sinh sản của vị thành niên và thanh niên Hà Nội năm 2006)

Lỗ Việt Phương

Tóm tắt


Bài viết phân tích mức độ hút thuốc của nam vị thành niên và thanh niên và các yếu tố tác động đến hiện tượng này. Đối tượng sử dụng thuốc lá ngày càng có xu hướng "trẻ hoá". Tỷ lệ hút khá cao. Mức độ tác động của các yếu tố như khu vực sống, tuổi, bậc học cao nhất đã hoàn thành, đã từng đi làm kiếm tiến, v.v... đến chỉ báo hút thuốc tất cả các ngày trong tháng. Trong đó nhóm bạn là một trong những yếu tố có tác động tương đối mạnh, đến mức độ hút thuốc của nam vị thành niên và thanh niên.

Toàn văn: PDF

Nghiên cứu Gia đình và Giới  ISSN: 1859-1361

VietnamJOL is supported by INASP