Nghiên cứu Gia đình và Giới, T. 19, S. 3 (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Về chính sách giáo dục trẻ dưới 36 tháng tuổi

Cao Thị Hồng Minh

Tóm tắt


Bài viết đề cập đến thực trạng và nhu cầu gửi trẻ dưới 36 tháng và một số đề xuất chính sách, tìm ra những giải pháp hỗ trợ phụ nữ gửi con ở các cơ sở trông giữ trẻ đảm bảo chất lượng, cũng như đảm bảo quyền được chăm sóc và giáo dục đầy đủ cho trẻ nhỏ dưới 36 tháng. Những quy định trực tiếp đến đối tượng trẻ dưới 36 tháng nói chung và Điều lệ trường mầm non 2008 nói riêng còn thiếu tính khả thi, khó thực hiện hoặc thực hiện hời hợt để đối phó sự kiểm tra, giám sát từ phía các cơ quan chức năng.

Toàn văn: PDF

Nghiên cứu Gia đình và Giới  ISSN: 1859-1361

VietnamJOL is supported by INASP