Nghiên cứu Gia đình và Giới, T. 16, S. 2 (2006)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Quyền phụ nữ ở các nước theo đạo Hồi

Do Trong Quang

Tóm tắt


Giống như vấn đề nhân quyền nói chung, quyền phụ nữ từ lâu là một vấn đề gây tranh cãi giữa các chế độ xã hội khác nhau. Trong nhiều thập kỷ, các tổ chức phát triển quốc tế tránh đề cập tới quyền phụ nữ ở những xã hội gia trưởng. Tình trạng bất bình đẳng giữa nam và nữ vẫn tồn tại, và ở nhiều trường hợp còn trầm trọng thêm như ở Trung Đông, Nam á, và cận - Phi châu. Mặc dầu cuộc sống bị o ép của người phụ nữ được xem như là một yếu tố ngăn cản sự phát triển xã hội, nhưng đề cập tới việc giải phóng phụ nữ đôi khi còn bị coi là mưu toan lật đổ chế độ. Tại Irắc, Arập Xêut, và Apganixtan cũng như phần nào ở Nigiêria, Inđônêxia, và Pakixtan, vấn đề quyền phụ nữ gây căng thẳng giữa khuynh hướng cực đoan tôn giáo và quan điểm tiến bộ. Giải quyết vấn đề này là điều quan trọng đối với các quốc gia. Bởi việc coi rẻ phụ nữ có thể dẫn đến đình đốn về kinh tế, thể chế dân chủ không phát triển và thường có xu hướng quá khích.

Nghiên cứu Gia đình và Giới quyển 16 số 2, 2006.Nghiên cứu Gia đình và Giới  ISSN: 1859-1361

VietnamJOL is supported by INASP