Nghiên cứu Gia đình và Giới, T. 16, S. 1 (2006)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Quyền con người và quyền của phụ nữ

Tran Thi Van Anh

Tóm tắt


Tóm tắt: Quyền con người là một trong những khái niệm được bàn đến nhiều nhất ở các diễn đàn quốc tế trong thế kỷ XX. Tuy nhiên, xét từ góc độ nghiên cứu, cách hiểu về quyền con người và các yêu cầu đòi đáp ứng quyền con người có thể lại khác nhau giữa các quốc gia cũng như giữa các nhóm tác giả. Tương tự như vậy, khi bàn về quyền của phụ nữ cũng có nhiều cách tiếp cận và cách đặt vấn đề khác nhau. Bài viết này chủ yếu đề cập đến các ý kiến về quyền con người từ hai góc độ là đạo đức và pháp lý. Trên cơ sở đó liên hệ với việc nghiên cứu và ứng dụng cách tiếp cận quyền của phụ nữ, nhằm mục đích giới thiệu các ý kiến trao đổi về quyền của phụ nữ của các tác giả nước ngoài, đồng thời liên hệ với tình hình của Việt Nam.

Nghiên cứu Gia đình và Giới 2006 /1 pp.23-37.Nghiên cứu Gia đình và Giới  ISSN: 1859-1361

VietnamJOL is supported by INASP