Nghiên cứu Gia đình và Giới, T. 17, S. 1 (2007)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Những cản trở đối với sự phát triển của em gái trong gia đình Việt Nam – Xưa và Nay

GS. Le Thi

Tóm tắt


ời Toà soạn: Bài viết là những trăn trở, băn khoăn của GS. Lê Thi về địa vị của em gái trong gia đình. Là chuyên gia hàng đầu về nghiên cứu về phụ nữ và gia đình, dựa vào vốn sống và tư liệu cá nhân, tác giả đã bàn sâu về những khó khăn và trở ngại đối với người con gái khi còn sống trong gia đình với cha mẹ đẻ. Bài viết nêu ra những quan niệm về vai trò, địa vị của các em gái từ khi mới sinh đến khi lập gia đình, qua đó, chỉ ra những biểu hiện của bình đẳng và bất bình đẳng về giới trong gia đình, có so sánh xưa và nay. Toà soạn xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
Từ khoá: Trẻ em gái; Gia đình truyền thống; Định kiến giới.

Nghiên cứu Gia đình và Giới quyển 17 số 1, 2007.Nghiên cứu Gia đình và Giới  ISSN: 1859-1361

VietnamJOL is supported by INASP